Smoky Blue

172 teksty – auto­rem jest Smo­ky Blue.

Cierpkie konsekwencje

Nie mieć dachu nad głową, to praw­dzi­wa wolność
Jak da­wać radę i wiarę te­mu, gdy
jak w Sy­rii każdy dzień upa­da z nową bombą?
Nie licz na pokój, na wie­cznej woj­nie niczym Tołstoj
Nie ma lwów, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 12 marca 2017, 21:43

Jak wino

Wyk­raczam po­za ra­my i skale
Ciężka wskazówka na dwu­nas­tce budzi mnie
Naj­czar­niej­sze sny to mój zwykły dzień
Chodzę bru­kiem, po kos­tki w siarce
Ro­zog­niam muśnięciem każdą z sza­rych scen
Roz­bi­jam lep­ki czas na wzburzo­ne fraktale
Miałaś być toksyczna, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 marca 2017, 23:17

Dojrzewanie i Starzenie

Myśli zaw­sze szukają
Słów zgrab­nych, zwiew­nych, znaczących
W dwóch słowach mądrych i pięknych
Mogących je wy­razić, dook­reślić, dopełnić
Niczym od­no­wione, ko­niako­we broguesy
Na miarę szy­ty, cze­kola­dowy gar­ni­tur
Odrębne zupełnie
Od długich, po­ciągłych, pew­nych sznyt
Do­pełniających po­wie­rzchnie diamentów
Prze­cież skacząc w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 marca 2017, 00:32

Z innej strony (14)

Deszcz ot­wiera ludzi jak kwiatów kielichy
Czar­ne róże, białe lilie
Pod ko­pułą kon­ste­lac­ji spa­dających gwiazd
Ro­sa przy nich nie znaczy nic jak łzy
Które skrop­lił czas
Skry­te, przez za­bawę, za zasłoną mokną
Krop­la mle­ka w kawie
Men­talna samotność

Jabłka sodomy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 14 lutego 2017, 17:16

Ukartowane

Chcę mieć do­mek w górach
Po­lepiony z pew­nych kart
Sa­mot­ny pośród drzew i skał
Tam ma­my w dłoni full szans
Bez po­kero­wych twarzy
Do­mek dla jed­nej z par
Gdzie cza­su bieg
Ok­reśla czte­rora­mien­ny trefl
A diamen­to­wy ko­min­ka blask
Chro­ni da­ma kier 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 30 listopada 2016, 14:03

Apatycznie/Apetycznie

Moją miłością od­wilż serc cier­piących najbardziej
Oni­ryczna wiz­ja wal­czących z bez­sennością dusz
Kwiatów nieg­dyś zwróco­nych ku prawdzie
Dziś światłom miast łudzącym cięciami w pół
I im bar­dziej wątpię w sens swoich pragnień
Tym częściej przyw­ra­cają mi resztki [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 18 czerwca 2016, 19:32

Piękna katastrofa

Jes­teśmy, bo
(Mam wątpliwość)
Konsumujemy
Pracujemy
Pozorujemy
Ba­wimy się
Życiem
Między pal­ca­mi dłoni
I ba­wimy na­wet częściej
By­ty wyższe
A Re­lac­ja­mi jak piłkami
Żonglujemy
Na krawędzi ryzyka
I dla niego
Jeśli o zamachu
Za­pad­nie decyzja
Za późno
Spełznie
Jak śli­mak po deszczu
Pod napór buta
Zdep­ta­na skorupa
I chy­ba war­to przeżyć
Pełnię
Wyjąc
Drapieżnie
Niecnie
Noc­ne stworzenia
----------------------
Tworzą nas niedopowiedzenia 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 8 czerwca 2016, 11:08

Łamiąc Przyzwyczajenia

Nadzieje na zryw na­bite w butelkę
Legną w mgły pochłoniętych kostek
Przeszklo­nych wiarą pękniętych luster
Oczo­dołów wy­pełnionych pustką
To nie ta­kie proste
To pros­te wca­le, a wcale
Aż szko­da słów czasem
(Po­nad wszelką wątpliwość)
To prze­cież małe piwo
Ach, gdy­by tyl­ko małe piwo

Czuję
Wzloty
Upadki
(i... zażyłość)

Witając
Pucho­we nozdrza
Zi­mowym oddechem 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 7 czerwca 2016, 20:16

Kapituluję/Dekapituję

Miewam ta­kie odsłuchy, że resztki du­my
Mnie łapią i wcis­kają się w gardło
Stru­ny kradną, łamią mahoń
I nie stać mnie na krzyk, tyl­ko skrzypię
Ucie­czki pragnąc w Ciii-che
Owi­nięcie się w prześcieradło, niegdyś
Wy­wie­szałem czer­wo­ne w poślub­ne dni
Szko­da, że z daw­nych, upadłych królestw
Prze­pisuję pa­ranor­malność, letalną
Zeszy­ty są nic niewar­te i ze wsty­du palą dowody
Is­krzą po­laroidy przy akom­pa­niamen­cie trzasków sta­rych płyt
Lecz w bu­tonier­ce trzy­mam czas na zryw 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 2 czerwca 2016, 20:35

Z wiekiem bar­dziej ce­nię świadomą niewiedzę i częściej daję przyz­wo­lenie na móc nie wiedzieć 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 czerwca 2016, 15:09
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Smoky Blue

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

12 marca 2017, 21:20Znajdź.mnie sko­men­to­wał tek­st Jak wi­no

14 lutego 2017, 19:31Papużka sko­men­to­wał tek­st Z in­nej stro­ny (14)

14 lutego 2017, 18:17MyArczi sko­men­to­wał tek­st Z in­nej stro­ny (14)

30 listopada 2016, 19:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ukartowane

30 listopada 2016, 14:51Indygoo sko­men­to­wał tek­st Ukartowane

10 czerwca 2016, 01:50Smoky Blue sko­men­to­wał tek­st Na za­nikającą wrażli­wość i [...]

8 czerwca 2016, 12:23Smoky Blue sko­men­to­wał tek­st Na za­nikającą wrażli­wość i [...]

8 czerwca 2016, 11:04Smoky Blue sko­men­to­wał tek­st Łamiąc Przyz­wycza­jenia

7 czerwca 2016, 21:04Indygoo sko­men­to­wał tek­st Łamiąc Przyz­wycza­jenia

7 czerwca 2016, 20:42Smoky Blue sko­men­to­wał tek­st Łamiąc Przyz­wycza­jenia